Heling van gegevens

Wat is heling van gegevens?

Heling van gegevens wordt na de invoering van de Wet Computercriminaliteit III strafbaar in artikel 139g van het Wetboek van Strafrecht. Dit zal luiden:

 

1.Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die niet-openbare gegevens:

  • a.verwerft of voorhanden heeft, terwijl hij ten tijde van de verwerving of het voorhanden krijgen van deze gegevens wist of redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze door misdrijf zijn verkregen;

  • b.ter beschikking van een ander stelt, aan een ander bekend maakt of uit winstbejag voorhanden heeft of gebruikt, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het door misdrijf verkregen gegevens betreft.

2.Niet strafbaar is degene die te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het algemeen belang het verwerven, voorhanden hebben, ter beschikkingstellen, bekendmaken of gebruik van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, vereiste.

 

Wat betekent dit in normaal Nederlands?

Bij het helen van gegevens gaat het om digitale gegevens die niet openbaar zijn. Gegevens worden van oudsher niet als een goed gezien. Wanneer een verdachte de ‘normale’ heling ten laste gelegd werd, kon hij niet worden veroordeeld. Digitale gegevens zijn de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. De politiek en openbaar ministerie vonden het zodoende onacceptabel dat zij geen verdachten konden vervolgen voor het helen van gegevens. Dat zullen gegevens zijn die door middel van computervredebreuk of een datalek zijn verkregen.

 

Goed om te weten.

In de rechtszaal zal het met name gaan om de vraag of de verdachte had moeten vermoeden dat de gegevens door misdrijf verkregen waren. Verder worden klokkenluiders volgens het tweede lid beschermd. Hiermee zal in de zittingszaak dus ook de nodige discussie ontstaan. Moet het recht op vrije informatie sterker wegen dan het beschermen van gegevens, zal daarbij de vraag zijn.

 

 

Computervredebreuk - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie