Ontucht

Ontucht is op verschillende wijze strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. De Nederlandse zedenwetgeving is gecompliceerd en hopen we met dit artikel wat begrijpelijker te maken.

Artikel 245 Wetboek van Strafrecht – seksueel binnendringen bij iemand beneden 16 jaar.

 • De wettekst luidt als volgt: “Hij die met iemand, die de leeftijd van 12 jaren, maar nog niet die van 16 jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met een gevangenisstraf voor ten hoogste 8 jaren of geldboete van de vijfde categorie”.
 • In deze wettekst spelen de volgende zaken een prominente rol;
 1. allereerst de leeftijd. Zoals juristen het noemen is die leeftijd geobjectiveerd. Er wordt dus gekeken naar de leeftijd die in het paspoort of ID staat. De beleving van de verdachte kan alleen soms een rol spelen. Als de verdachte bijvoorbeeld een vervalst paspoort is getoond waaruit volgt dat de persoon ouder was dan 18 jaar, kan de verdachte een beroep doen op afwezigheid van alle schuld.
 2. ontuchtige handelingen zijn handelingen die in strijd zijn met de sociaal ethische norm.
 3. seksueel binnendringen. Dit kan ook een afgedwongen tongzoen zijn.

Artikel 247 Wetboek van Strafrecht – ontucht met bewusteloze, gestoorde of kind

 • De wettekst luidt als volgt: “Hij die met iemand van wie hij weet dat hij in staat van bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijk onmacht verkeert, dan wel aan een zodanige gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens lijdt dat hij niet of onvolkomen in staat is zijn wil daaromtrent te bepalen of kenbaar te maken of daartegen weerstand te bieden of met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen pleegt of laatstgemelde tot het plegen of dulden van zodanige handelingen buiten echt met een derde verleidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie.”
 • In deze wettekst spelen de volgende zaken een prominente rol;
 1. ontuchtige handelingen. Dit heeft dezelfde omschrijving als bij artikel 245 en komt dezelfde betekenis toe.
 2. bewusteloosheid. Dit is de totale afwezigheid van elk bewustzijn.
 3. verminderd bewustzijn. Hier moet gedacht worden aan een sluimering die aan diepe slaap voorafgaat.
 4. gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis. Er moet dus sprake zijn van een psychische stoornis waardoor degene niet in staat was zijn of haar seksuele wil te bepalen.

Artikel 248a Wetboek van Strafrecht – Verleiding

 • De wettekst luidt: “Hij die door giften of beloften van geld of goed, misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of misleiding een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van 18 jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie”.
 • In deze wettekst spelen de volgende zaken een prominente rol;
 1. misbruik van feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht. Hier moet gedacht worden aan een aanzienlijk leeftijdsverschil of verschil in maatschappelijke positie.
 2. misleiding. Hier gaat om het bewust onjuist voorspiegelen van zaken.
 3. ontuchtige handelingen. Dit heeft dezelfde omschrijving als bij artikel 245 en komt dezelfde betekenis toe.

Ik word verdacht van ontucht. Wat nu?

 • Indien u een uitnodiging heeft ontvangen voor verhoor, adviseren wij vooraf overleg te hebben met een gespecialiseerde advocaat om uw situatie te bespreken. De advocaat zal u hierop een advies geven over de in te nemen positie: zwijgen tijdens het verhoor of een inhoudelijke verklaring afleggen. Wij adviseren verder een advocaat mee te nemen naar het verhoor. Een politieverhoor is namelijk een intimiderende situatie. Een advocaat heeft alleen uw belangen op het oog en zal tijdens het verhoor ingrijpen wanneer de vragen dubbelzinnig of te dwingend worden gesteld.
 • Indien u een dagvaarding heeft ontvangen, is ons advies hetzelfde als bij de uitnodiging voor verhoor. Neem op tijd contact op met een gespecialiseerde advocaat en maak een afspraak op kantoor. Neem hoe dan ook een advocaat mee naar de zitting.
 • Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met het succesvol bijstaan van mensen die verdacht worden van zedenzaken. Wij zijn bereikbaar op 0683568246. U kunt ook het online contactformulier invullen dat op deze site staat. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Goed om te weten.

 • Het komt met grote regelmaat voor dat er aangifte wordt gedaan in een zedenzaak terwijl er onvoldoende bewijs is voor een veroordeling. Alleen een aangifte is namelijk niet genoeg voor een veroordeling. In de juridische wereld wordt dit aangeduid met ‘één getuige is geen getuige’. Er zal meer bewijs moeten zijn. Denk hier aan verklaringen van andere personen dan de persoon die aangifte heeft gedaan. Maar ook wanneer er een aangifte ligt plus een belastende getuigenverklaring wil dit niet zeggen dat er voldoende bewijs is. Dit moet van geval tot geval worden bekeken.

 

ontuchtige handeling - Problemen met justitie

Plaats hier een openbare vraag of reactie