Klaagschrift tegen niet verdere vervolging

Wat is een klaagschriftprocedure tegen niet verdere vervolging?

Een klaagschrift tegen niet verdere vervolging wordt ingediend tegen het besluit van de officier van justitie om een verdachte niet verder te vervolgen. Het wordt ook wel eens ‘een artikel 12 Sv procedure’ genoemd. Het kan erg pijnlijk en frustrerend zijn wanneer u als slachtoffer aangifte heeft gedaan van een strafbaar feit, maar de officier van justitie besluit om de verdachte niet (verder) te vervolgen. Artikel 12 Wetboek van Strafvordering (“Sv”) biedt u de mogelijkheid om hierover beklag te doen bij het gerechtshof.

De indieningstermijn en minimumvereisten

Belangrijk is dat de termijn in de gaten wordt gehouden waarbinnen het klaagschrift moet zijn ingediend. Het klaagschrift moet namelijk uiterlijk binnen drie maanden na ontvangst van het zogenoemde sepot worden ingediend bij het gerechtshof in uw arrondissement.

Het klaagschrift moet verder aan 3 minimumvereisten voldoen;

  1. Allereerst mag u als klager niet anoniem een klaagschrift indienen. U bent verplicht uw naam hierin te vermelden.
  2. Ten tweede moeten concrete feiten naar voren worden gebracht in het klaagschrift.
  3. Ten slotte moet het klaagschrift gaan om een individueel geval. Een klacht die het algemene vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie aan de kaak wil stellen, is geen individueel geval. Een milieuvereniging kan bijvoorbeeld geen klaagschrift indienen tegen het geldende beleid inzake vervolging van milieudelicten.

Wanneer niet is voldaan aan één van bovengenoemde drie minimumvereisten, zal het klaagschrift tegen niet verdere vervolging niet-ontvankelijk worden verklaard. Dit betekent dat het klaagschrift niet in behandeling zal worden genomen. Wel zal de klager de gelegenheid krijgen om een aangepast klaagschrift in te dienen.

Ben ik bevoegd om een klaagschrift in te dienen tegen de niet verdere vervolging?

Volgens de wet kan een belanghebbende een klaagschrift tegen niet verdere vervolging indienen. Naast het slachtoffer van het strafbare feit, kan ook een rechtspersoon bevoegd zijn om een klaagschrift in te dienen. Dit is alleen mogelijk als uit de doelstelling en feitelijke werkzaamheden van de rechtspersoon blijkt dat zij een belang behartigt dat door het niet vervolgen van een strafbaar feit wordt getroffen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de ontvankelijkheid van de Vereniging tegen de Kwakzalverij om een klaagschriftprocedure te starten tegen het niet vervolgen van een “arts”. Tot slot kunnen ook verwanten en nabestaanden een klaagschrift indienen.

Ik wil een klaagschrift indienen tegen de niet verdere vervolging. Wat nu?

De klaagschriftprocedure is uw laatste kans om ervoor te zorgen dat de verdachte alsnog (verder) wordt vervolgd. Het is dan ook van groot belang dat u het klaagschrift laat indienen door een gespecialiseerd advocaat. Neem contact op met één van onze specialisten: 035-303 81 10. Een eerste gesprek is altijd gratis.Vaak worden de kosten van de advocaat voor de zitting ook bijna volledig vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand.

Klaagschrift tegen niet verdere vervolging - Problemen met justitie

 

Plaats hier een openbare vraag of reactie